• FinalISKRA2017
 • Zespół
 • Iskra
 • Community
 • Creativity
 • Dołącz do nas
 • Inspiration
 • Satisfaction
 • Veni vidi vici
 • Motivation
 • Dream
 • Tak tworzymy projekty
 • Education
 • Emotions
 • Scientific method
 • Training
 • Achievement
 • Integrity
 • Society
 • Nonprofit organization
 • Solidarity
 • Independence
 • Problem solving
 

Statut

Fundacji Instytut Inicjatyw Społecznych

(tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2017 r.)

 

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja Instytut Inicjatyw Społecznych, zwana dalej "Fundacją", ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Włodzimierza Olka w dniu 4 stycznia 2008 r. repertorium A nr 46/2008 oraz działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. 91.46.203) oraz postanowień niniejszego statutu. 

2.  Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

§2

1.  Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

2.  Fundacja może się posługiwać nazwą skróconą: „Instytut Inicjatyw Społecznych”  lub „IIS” lub „FIIS”.

3.  Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4.  Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

5.  Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

6. Do wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe oraz podmioty zależne działające w oparciu o przepisy kodeksu  spółek handlowych.

7. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

8. Fundacja jest apolityczna, nie prowadzi działalności lobbingowej na rzecz zleceniodawców i donatorów, nie wspiera partii politycznych i osób kandydujących na urzędy  publiczne.

9.  Eksperci Fundacji mogą uczestniczyć w życiu politycznym wyłącznie we własnym imieniu.

10. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

 

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cel i zasady działania Fundacji

§5

Celami Fundacji są:

1. Działalność wspomagająca rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

2. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

3. Działalności na rzecz kultury, sztuki;

4. Promocja i organizacja wolontariatu;

5. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, samorządności i demokracji;

6. Wspieranie rozwoju społeczności i władz lokalnych w ich funkcji integracyjnej;

7. Wspieranie dobrego rządzenia w społecznościach lokalnych (gminie, mieście, powiecie, województwie);

8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

9. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10. Działalność wspomagająca rozwój porządku i bezpieczeństwa publicznego;

11. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagających rozwój demokracji;

13. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

14. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

15. Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

16. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

17. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

18. Działalności charytatywnej i humanitarnej;

19. Rozwój kontaktów i współpracy regionalnej i instytucjonalnej z krajami Unii Europejskiej i spoza Europy;

20. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

21. Działalność na rzecz mniejszości narodowych;

22. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

23. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

24. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

25. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

26. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

27. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

28. Działalności w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

29. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Realizację naukowych projektów badawczych, głównie w zakresie nauk społecznych, politycznych i ekonomicznych.

2. Realizację projektów celowych, prowadzenie warsztatów i szkoleń, doradztwa spełniających cele wymienione w §5.

3. Prowadzenie pozaszkolnej działalności edukacyjnej (szkoleń, treningów, warsztatów, doradztwa) w zakresie podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, zwiększenia innowacyjności i integracji społecznej.

4. Opracowywanie ekspertyz naukowych w obszarach objętych celami Fundacji.

5. Przeprowadzanie ewaluacji (oceny jakości) projektów, programów i szkoleń realizowanych przez instytucje lokalne, organizacje pozarządowe, władze różnych szczebli, instytucje edukacyjne i naukowe w zakresie celowości, efektywności i racjonalności działań i kosztów.

6. Przygotowywanie i prowadzenie kampanii dotyczących problemów społecznych.

7. Prowadzenie badań rynku i opinii publicznej.

8. Doradzanie władzom, instytucjom lokalnym, organizacjom pozarządowym w kwestiach związanych z polityką społeczną oraz przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez różne instytucje i podmioty finansujące działania w tym zakresie.

9. Pomoc w opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i strategii rozwoju jednostek administracyjnych różnego szczebla i branż.

10. Organizowanie konferencji, seminariów, staży, praktyk i wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych służących popularyzacji wiedzy i upowszechnianiu dobrych praktyk w zakresie służącym osiągnięciu celów Fundacji.

11. Prowadzenie działalności publikacyjnej, informacyjnej, wydawniczej w zakresie służącym osiągnięciu celów Fundacji.

12. Wspieranie rozwoju młodych kadr naukowych zainteresowanych problemami społecznymi poprzez ich uczestnictwo w programach kształcenia i projektach badawczych realizowanych przez Fundację, dofinansowanie indywidualnych projektów badawczych, kierowanie na staże naukowe, fundowanie stypendiów.

13. Współpracę z podobnymi instytucjami w Polsce, Europie i na świecie.

§7

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w kwocie 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych pochodzących od fundatorów w kwocie po 500 (pięćset złotych) od każdego oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania oraz:

1. darowizny, spadki, zapisy;

2. dotacje i subwencje osób prawnych i fizycznych;

3. granty;

4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

5. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych;

6. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;

7. dochody z oprocentowanych lokat bankowych;

8. odsetki bankowe oraz inne zyski kapitałowe;

9. dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego;

10. udziały w zyskach osób prawnych.

§9

1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych. i pokrycie kosztów działalności Fundacji.

2. Fundacja może, w ramach prowadzonej działalności statutowej, udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.)

§10

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§11

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Władze Fundacji

§12

Władzami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji

2. Rada Fundacji

Zarząd Fundacji

§13

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zakresu kompetencji Zarządu należą wszystkie działania nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, w tym w szczególności:

     2.1.  opracowywanie kierunków i wieloletnich programów działania Fundacji;

     2.2.  uchwalanie rocznych planów finansowych,

     2.3.  sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

   2.4.  sporządzanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji i przedstawianie ich właściwemu ministrowi;

     2.5.  prowadzenie polityki kadrowej, w tym określanie wielkości zatrudnienia oraz zasad wynagradzania pracowników;

     2.6.  powoływanie i odwoływanie stałych lub w celu realizacji konkretnych projektów lub działań zespołów ekspertów do realizacji celów Fundacji;

     2.7.  uchwalanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu pracy Zarządu lub zespołów ekspertów.

3. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca roku następnego, przedkłada Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Fundacji za rok poprzedni.

§14

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Instytutu.

2. Zarząd, w tym Prezes Instytutu, jest powoływany przez Radę Fundacji na wspólną czteroletnią kadencję.

3. Kadencja Zarządu kończy się w momencie zatwierdzenia przez Zarząd sprawozdania finansowego za ostatni rok czteroletniej kadencji, lecz nie później niż 30 czerwca roku kolejnego.

4. Funkcję w Zarządzie Fundacji, w tym na stanowisku Prezesa Instytutu, można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji  upoważniony jest jednoosobowo Prezes Instytutu lub dwóch innych członków zarządu łącznie.

§16

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Instytutu.

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Instytutu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwołane poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adresy mailowe członków Zarządu w domenie Fundacji (fiis.pl).

4. Dla ważności posiedzenia Zarządu, wszyscy członkowie Zarządu muszą być o nim powiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem tego posiedzenia.

Rada Fundacji

§17

1.  Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.

2. Członkami pierwszego składu Rady Fundacji są Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją decyzją Rada.

3. Członkowie Rady Fundacji:

     3.1.  nie mogą być członkami Zarządu Fundacji;

   3.2.  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

4. Rezygnacja z uczestnictwa w Radzie Fundacji następuje:

     4.1.  poprzez złożenie pisemnej rezygnacji przez członka Rady Fundacji;

     4.2.  śmierci członka Rady Fundacji.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej zgodnie z postanowieniami §19 ust. 9.

§18

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. nadzór nad działalnością Fundacji;

2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Instytutu;

3. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;

4. ustalanie liczby członków Rady Fundacji oraz powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

5. wybór i zmiana Przewodniczącego Rady Fundacji;

6. zmiana statutu Fundacji;

7. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§19

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady. W przypadku braku Przewodniczącego Rady na posiedzeniu przewodniczy mu członek Rady wybrany przez członków Rady obecnych na posiedzeniu.

3. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek któregokolwiek z członków Rady. W przypadku braku zwołania posiedzenia Rady Fundacji przez Przewodniczącego w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia, żądający zwołania posiedzenia Rady jest uprawniony do jego zwołania samodzielnie.

5. Posiedzenia Rady mogą być zwołane poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adresy mailowe członków Rady w domenie Fundacji (fiis.pl).

5. Dla ważności posiedzenia Rady, wszyscy członkowie Rady muszą być o nim powiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem tego posiedzenia. Wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady wysyłany jest porządek obrad tego posiedzenia.

6. W trakcie posiedzenia Rada nie może podejmować uchwał w innych sprawach niż wymienione w porządku obrad wysłanym wraz z zaproszeniem na to posiedzenie, chyba, że wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do rozszerzenia porządku obrad o inne sprawy.

7. Prezes Instytutu jest uprawniony do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

8. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. W następujących sprawach: odwołania członka Rady, zmiany Przewodniczącego Rady, zmiany statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady. W tych sprawach w przypadku równej liczby głosów głos Przewodniczącego nie decyduje o przyjęciu uchwały.

10. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym. W głosowaniu tajnym są podejmowane uchwały dotyczące zmian w składzie Zarządu lub Rady oraz w sprawie wyboru lub zmiany Przewodniczącego Rady. Głosowanie tajne jest także zarządzane w każdej innej sprawie na wniosek choćby jednego członka Rady uczestniczącego w posiedzeniu Rady.

11. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.

§20

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

 

 

 

 

FACEBOOK